วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินสด หลังจากทำงานเสร็จ
เกิน 5,000 บาทขึ้นไปให้เครดิต30วัน
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย3%